Translate

miércoles, 27 de noviembre de 2013

SALVEMOS EL PATRIMONIO NATURAL/LOS ÁRBOLES


GENTES, COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE TIERRAS CASTELLONENSES:
JUAN E. PRADES BEL 

PROJECTE POBLES/PATRIMONI ARBORI, VALORACIÓ I DIVULGACIÓ DE RECURSOS, CULTURA, HISTÒRIA I PATRIMONIS DEL PAÍS VALENCIÀ / COMUNITAT VALENCIANA, ESPANYA. RECURSOS PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARBORI MONUMENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA JUAN EMILIO PRADES BEL La Llei 4/2006, de 19 de maig, del patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, declara protegits genèricament els exemplars de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que igualin o superin un o més dels següents paràmetres: - 350 anys d'edat. - 30 metres d'altura. - 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una alçada de 1,30 m de la base. - 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el pla horitzontal. - Per a les diferents espècies de la família Palmae que superen els 12 m d'estípit, amb excepció de Washingtonia robusta H.A. Wendland., en que el llindar de protecció s'estableix en 18 metres. Salvem el patrimoni natural, salvem els arbres, també son essers vius, fes lo que pugues per ells, i per la preservació del patrimoni mediambiental.
 PROYECTO PUEBLOS/PATRIMONIO ARBOREO, VALORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RECURSOS, CULTURA, HISTORIA Y PATRIMONIOS DEL PAÍS VALENCIANO/ COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA. RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARBOREO MONUMENTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA JUAN EMILIO PRADES BEL La ley 4/2006, de 19 de mayo, del patrimonio arbóreo monumental de la Comunidad Valenciana, declara protegidos genéricamente los ejemplares de cualquier especie arbórea existente en la Comunidad Valenciana que igualen o superen uno o más de los siguientes parámetros: 350 años de edad. – 30 metros de altura. – 6 metros de perímetro de tronco, medido a una altura de 1,30 m de la base. – 25 metros de diámetro mayor de la copa, medido en la proyección sobre el plano horizontal. – Para las distintas especies de la familia Palmae que superen los 12 m de estípite, con excepción de Washingtonia robusta H.A. Wendland., cuyo umbral de protección se establece en 18 metros. Salvemos el patrimonio natural, salvemos los arboles, son seres vivos, haz lo que puedas por ellos, y por la preservación del patrimonio medioambiental. Autor imágenes: Juan Emilio Prades Bel

No hay comentarios:

Publicar un comentario